Ogłoszenie uchwała nr 343/16

PREZYDENT MIASTA TORUNIA 

30 sierpnia 2022rOGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz.1029 z późn. zm.)

informuję

o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy
ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 314)
z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, obejmującego tereny położone po zachodniej stronie mostu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul.Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 11.10.2022r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (29 sierpnia 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (30 sierpnia 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32