Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu 
zatrudni na stanowisko 
  
Starszy Asystent 
(na zastępstwo) 
  
w wymiarze 1 etatu, 
 
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
·   współpraca z Projektantem przy procedurze sporządzania projektów planów miejscowych,  w zakresie prowadzenia dokumentacji  i uczestnictwa w sporządzaniu projektu planu.
Sporządzanie pod nadzorem i wg wskazówek Projektanta:
·    koncepcji urbanistycznych i urbanistyczno-architektonicznych,
·   wykonywanie analiz przestrzennych, środowiskowych, urbanistycznych
i architektonicznych dla obszarów miasta Torunia.
 
niezbędne (konieczne):
·   wykształcenie wyższe (mgr inż. arch., mgr inż. lub mgr) z zakresu architektury
i urbanistyki, gospodarki przestrzennej lub geografii,
·   posiadanie stażu pracy w jednostkach projektowych zajmujących się planowaniem przestrzennym,
·   umiejętność pracy z oprogramowaniem typu CAD,
·   dobra obsługa komputera w zakresie MS Office,
·   obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych,
·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
·    
dodatkowe (pożądane)
·   znajomość problematyki GIS,
·   znajomość regulacji prawnych z zakresu: gospodarki przestrzennej, prawa budowlanego oraz  ochrony środowiska,
·   obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność,
·   umiejętność pracy w zespole,
·   umiejętność organizacji i planowania pracy,
 
 
Wymagane dokumenty: 
a) życiorys zawierający szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy – opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Miejską pracownię Urbanistyczną
w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B”, 
b) list motywacyjny - odręcznie podpisany, 
c)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
d)  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 
e) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt.2 - 3 ustawy z dnia     21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019r. , poz. 1282), 
f) oświadczenie o zapoznaniu się klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu. 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
a)  usytuowanie stanowiska  pracy: budynek wielopiętrowy z windą,
b) czas pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo. 


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Toruniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126 B, 87- 100 Toruń, pok. 315 w godz.  od 7.30 do 15.30  w zamkniętych kopertach  lub pocztą na adres MPU  z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszy asystent – na zastępstwo”. 
  
Oferty przyjmowane będą  do dnia 31 stycznia 2020r. przy czym decydująca jest data  faktycznego wpływu dokumentów do MPU w ww. terminie, a nie data nadania. 
  
Dodatkowe informacje: 
a) miejsce wykonywania pracy: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka  126 B,              87- 100 Toruń, 
b) aplikacje, które wypłyną do MPU  niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą   rozpatrywane, 
c) oferty nie zawierające  własnoręcznego podpisu pod dokumentami (życiorys, list motywacyjny,             oświadczenia) nie będą podlegały rozpatrzeniu, 
d) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej  (www.bip.mpu-torun.pl)  oraz na  tablicy ogłoszeń  w budynku przy ul. Grudziądzkiej  126 B, III piętro, 
e) zastrzegamy  sobie prawo  do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonania wyboru  spośród osób, które będą spełniały warunki formalne, 
f)  kandydat,  który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z  2019 r., poz. 1282) jest obowiązany do  złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.  

Klauzula Informacyjna:  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejska Pracownia Urbanistyczna  z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126 B  w Toruniu. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pani Sylwia Słomińska - Buńka, adres korespondencyjny: Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, tel. 56 61 18 992. 

Dane osobowe  kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawy  z dnia  z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks Pracy, ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  oraz regulaminu naboru pracowników  na wolne stanowiska urzędnicze  w MPU.  

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom  uprawnionym  na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Podanie danych  jest warunkiem udziału  w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne  z rezygnacją  udziału w naborze. 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony  w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą zostać odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane  zostaną komisyjnie zniszczone. 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych informacje  o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko  oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione  na stronie internetowej www.bip.mpu-torun.pl oraz na tablicy informacyjnej MPU przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna  informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie  danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

metryczka


Wytworzył: Iwona Krwawicz (17 stycznia 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (17 stycznia 2020, 13:10:35)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (17 stycznia 2020, 13:15:25)
Zmieniono: akt.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 113