Ogłoszenie uchwała nr 338/20

Toruń, dnia 13 marca 2020 r. 
PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                        
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
 
 
Na  podstawie  art.  39  ust. 1  pkt 1  ustawy   z   dnia   3  października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 
 
informuję 
 
o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Chełmińskiej i Bema w Toruniu (Uchwała Nr 338/20 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2020 r.). 
 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (12 marca 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (13 marca 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22