Ogłoszenie uchwała nr 358/20

25 sierpnia 2020 r. 
PREZYDENT MIASTA TORUNIA
 
 
 
OGŁOSZENIE 
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.). 

informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu (Uchwała Nr 358/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020 r.). 

Zainteresowani mogą zapoznać się, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) w godz. od 10.00 do 12.00 w dni powszednie, od 25.08.2020 r. do 25.09.2020 r., z:
▪         treścią ww. dokumentu,
▪         uzasadnieniem i podsumowaniem zawierającym:
-  informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
-  uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
-  informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
-  informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,
-  informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
-  propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko.
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (25 sierpnia 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (25 sierpnia 2020, 07:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47