Ogłoszenie uchwała nr 70/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                                 Toruń, dnia  1.09.2020 r.
 
 
OBWIESZCZENIE 
  
 
Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 
 
informuję 
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B (parter) – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 13.10.2020 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (31 sierpnia 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (1 września 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45