Ogłoszenie uchwała nr 22/19

8 września 2020r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art.39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz.283 ze zm.)
 
informuję 

o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonego w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy 
ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 20.10.2020 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Maria Tatarzycka - projektant (4 września 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (8 września 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170