Ogłoszenie uchwała nr 928/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                  18 września 2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 
 
informuję 
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu - w zakresie terenów oznaczonych symbolami 131.03-U/US1, 131.03-Kx1 i 131.03-Kx2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 30 października 2020 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (17 września 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (18 września 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284