Ogłoszenie uchwała 460/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                            Toruń, dnia 25 września 2020 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
  
Na  podstawie  art.  39  ust. 1  pkt 1  ustawy   z   dnia   3  października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 
 
INFORMUJĘ 

o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach: Łódzkiej i gen. Stefana Grota-Roweckiego w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 460/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.). 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 16 października 2020 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
  
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (25 września 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (25 września 2020, 07:43:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53