Ogłoszenia uchwała nr 461/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                        
    Toruń, dnia 6 października 2020 r. 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
 
Na  podstawie  art.  39  ust. 1  pkt 1  ustawy   z   dnia   3  października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 
 
INFORMUJĘ 

o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie Trasy Wschodniej oraz ulic: Żółkiewskiego i Skłodowskiej - Curie w Toruniu (zgodnie z  uchwałą Nr 461/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.). 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 27 października 2020 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (6 października 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (6 października 2020, 08:14:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157