Ogłoszenie uchwała nr 486/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA              Toruń, dnia  6 listopada 2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE  
 
Na  podstawie  art.  39  ust. 1  pkt 1  ustawy   z   dnia   3  października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)  
 
INFORMUJĘ  
 
o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu (zgodnie z  uchwałą Nr 486/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r.).  
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
 
  
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (5 listopada 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (6 listopada 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1177