Ogłoszenie uchwała nr 485/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                
                                                       Toruń, dnia 27 listopada 2020 r
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
  
 
Na podstawie art.  39  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.)
 
informuję 
  
o przystąpieniu do opracowania 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” 
dla obszaru położonego przy ul. Rypińskiej 44-54  w Toruniu 
(zgodnie z uchwałą nr 485/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r.). 
  
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (26 listopada 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (26 listopada 2020, 15:19:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1783