Ogłoszenie uchwała nr 379/20

Toruń, 2 lutego 2021 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz.283 ze zm.)

informuję
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 16.03.2021 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (1 lutego 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (2 lutego 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41