Ogłoszenie uchwała nr 794/10

7 września 2021 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA              
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 794/10 z dnia 20 maja 2010 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 14.09.2021r. do 12.10.2021r.

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6.10.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.      papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.      lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2021r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (402kB) pdf
Rysunek planu (8192kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (2485kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (6 września 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (7 września 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (14 września 2021, 13:50:41)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 639