Ogłoszenie uchwała nr 487/20, 511/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                          
       10 września 2021 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
 
 
informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia:
 
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w rejonie ulic:
 Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu 
(Uchwała Nr 487/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r.),

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych przy 
ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu 
(Uchwała Nr 511/20 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020 r.).
 
 

Zainteresowani mogą zapoznać się, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) w godz. od 10.00 do 12.00 w dni powszednie od 10.09.2021 r. do 11.10.2021 r., z:
▪ treścią w/w dokumentów,
▪ uzasadnieniami i podsumowaniami zawierającymi:
   - informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod      uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem  społeczeństwa,
   - uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań  alternatywnych,
   - informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia  zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
   - informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora       Sanitarnego w Toruniu,
  - informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione   zgłoszone uwagi i wnioski,
 - propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji   postanowień dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko.

 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (10 września 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (10 września 2021, 09:22:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68