Uchwała krajobrazowa - uchwała nr 198/15

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                       
   Toruń, dnia 24 września 2021 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Torunia.
 
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 198/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.,
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Torunia
 
w dniach od 1.10.2021 r. do 5.11.2021 r.,
 
w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl
 
Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, do projektu uchwały można wnosić uwagi.
 
Uwagi można składać do Prezydenta Miasta Torunia, w czasie trwania wyłożenia i przez okres 14 dni po jego zakończeniu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2021 r. w formie:
1.   papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.   elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (297kB) pdf
Załącznik nr 1 (4943kB) pdf
Załącznik nr 2 (2385kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (24 września 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (24 września 2021, 07:51:11)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (1 października 2021, 08:06:28)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 491