Ogłoszenie uchwała nr 865/22

Toruń, dnia 12 lipca 2022 r. 
PREZYDENT MIASTA TORUNIA

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.  39  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

informuję

o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ronda dr. Tadeusza Ładniaka i ulicy Fortecznej w Toruniu (zgodnie z uchwałą nr 865/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r.).

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.

Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barabara Owczarek - projektant (11 lipca 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (12 lipca 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53