Ogłoszenie uchwala nr 553/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA

Toruń, dnia 16 września 2022 r.


OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu.


Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 553/21 z dnia 21 stycznia 2021 r.,


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu
-
w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 158.03-UP/ZP2, 158.03-US9, 158.03-KD(L)14, 158.03-KD(L)15, 158.03-ZP22 i 158.03-KDx23 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 23.09.2022 r. do 21.10.2022 r.,


w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p., pok. 308), od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. o godz. 1700 w siedzibie Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta w formie:

  1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu,
    ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;

  2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,


z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2022 r.


Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


Projekt uchwały (937kB) pdf

Rysunek planu (5732kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (4295kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (15 września 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (16 września 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (23 września 2022, 09:37:24)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 87