Ogłoszenie uchwała nr 648/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                              
22 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 648/21 z dnia 17 czerwca 2021 r.,
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 
w dniach od 29.11.2022 r. do 28.12.2022 r.
 
w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 317) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.12.2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (hall główny, parter).
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.      papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu,
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.      lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2023 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (60kB) pdf
Rysunek planu (861kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (4408kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (21 listopada 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (22 listopada 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (29 listopada 2022, 07:51:22)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 136