Ogłoszenie uchwała 604/13

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                    Toruń, dnia 24 lipca 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE   
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu    
  
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 604/13 z dnia 26 września 2013r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu, w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 88.07-UC/U1, 88.07-MW5, 88.07-U6, 88.07-U8, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.07.2019 r. do 29.08.2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 312) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00.    

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.08.2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (pok. 317).
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2019 r. 
 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (23 lipca 2019)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (24 lipca 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96