Ogłoszenie uchwała nr 343/16

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
16 maja 2023r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz.1029 z późn. zm.)
 
informuję
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 317) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, obejmującego tereny położone po zachodniej stronie mostu - w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 107.08-MW1 do 107.08-MW6, 107.08-U1, 107.08-U2, 107.08-ZP1 do 107.08-ZP4 oraz 107.08-KD(L)1 i 107.08-KD(D)4, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 28.06.2023r.  w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Maria Tatarzycka - projektant (16 maja 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (16 maja 2023, 07:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22