Ogłoszenie uchwała nr 928/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                                   11 września 2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 928/18 
z dnia 27 września 2018 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu - w zakresie terenów oznaczonych symbolami 131.03-U/US1, 131.03-Kx1 i 131.03-Kx2, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 18.09.2020 r. do 16.10.2020 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6.10.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115). 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta w formie:

1.      papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B,
87-100 Toruń;
2.      lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu.torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020 r.
 

  
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (11 września 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (11 września 2020, 07:31:28)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (18 września 2020, 07:28:57)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 711