Informacja uchwała nr 652/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                               19 lipca 2024 r.

INFORMACJA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Jana Dekerta
i Leona Czarlińskiego w Toruniu
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1688) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 652/21 z dnia 17 czerwca 2021 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Jana Dekerta i Leona Czarlińskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 26.07.2024 r. do 16.08.2024 r.

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 317) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31.07.2024 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (hall główny, parter).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.      papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu,
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.      lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2024 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Paweł Gulewski

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Bernat - projektant (18 lipca 2024)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (19 lipca 2024, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181