Kompetencje

Podstawowym zadaniem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest wykonywanie obowiązków samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego.
Urbaniści sporządzają w granicach miasta studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne oraz inne opracowania związane z gospodarką przestrzenną.
Wszystkie opracowania wykonywane są z zastosowaniem technik komputerowych, które podnosząc jakość, umożliwiają jednocześnie dopasowanie ich zakresu i formy do specyficznych wymagań. Pracownia jest kompleksowo wyposażona w oprogramowanie Microstation oraz wspomagającą prace urbanistyczne aplikację Geoplan.
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest jedynym dokumentem dotyczącym przestrzeni, opracowywanym dla obszaru całej gminy. Nie jest przepisem prawa gminnego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Nie odnosi się też do konkretnego horyzontu czasowego.Najważniejszą funkcją studium jest kształtowanie i wykładnia polityki rozwoju przestrzennego obszaru. Podstawowa jego cecha to kompleksowość i ujęcie w kategoriach celów rozwoju oraz kierunków i generalnych zasad zagospodarowania obszaru gminy. Poprzez określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające sterowanie rozwojem miasta, w tym realizację zadań należących do wyłącznej kompetencji organów samorządu gminnego w zakresie ładu przestrzennego, komunikacji i infrastruktury technicznej.
 
Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego określającym przeznaczenie terenu oraz sposoby i warunki jego zagospodarowania i zabudowy. Jest bezpośrednią podstawę podejmowania działań w zakresie realizacji inwestycji.
Akt ten ustanawiany przez gminę, dotyczy ściśle określonego obszaru gminy i obowiązuje wszystkie podmioty podejmujące na tym obszarze działalność w zakresie przeznaczenia oraz zabudowy i zagospodarowania terenu.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia świadomy i systematyczny rozwój i zagospodarowania terenów. Jest narzędziem racjonalnie prowadzonej gospodarki przestrzennej gminy. Definiuje w pełni warunki i zasady zainwestowania, w przeciwieństwie do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, umożliwiającej inwestowanie w ograniczonym zakresie, na zasadzie uzupełniania stanu istniejącego i w sytuacjach, które nie budzą wątpliwości.

metryczka


Wytworzył: Iwona Gorzkiewicz (12 kwietnia 2008)
Opublikował: Iwona Gorzkiewicz (12 kwietnia 2008, 15:34:54)

Ostatnia zmiana: Iwona Gorzkiewicz (31 marca 2011, 14:14:51)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15731