Ogłoszenie uchwała nr 1063/23

6 maja 2024 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA              

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.)

Informuję

o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 317) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Krynickiej i ul. Słupskiej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 10.06.2024 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu: ul. Grudziądzka 126B 87-100 Toruń lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mpu@mpu-torun.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (6 maja 2024)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (6 maja 2024, 08:38:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501