Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pan Jakub Rutkowski
Adres korespondencyjny: 
Plac św. Katarzyny 9
87-100 Toruń

Numer telefonu: 56-61-18-992
Adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl

Adres e-mail w sprawie zgłaszania incydentów naruszeń
ochrony danych osobowych: procesor@tcuw.torun.pl

Klauzula informacyjna ogólna

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, z siedzibą przy ulicy Grudziądzkiej 126 B informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie, które zastępują dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz związane z nią akty wykonawcze.


Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego powyższym Rozporządzeniem i w oparciu jego zapis art. 13 ust. 1 i ust 2 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu informuje, że:

1) Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych związanych z wnioskiem będzie Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu z siedzibą przy ulicy Grudziądzkiej 126 B w Toruniu, tel.:56 61-22-210, e-mail: mpu@mpu-torun.pl,

2) Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu jest: Pan Jakub Rutkowski, Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, tel. 56 611-89-92 adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl, którego dane widnieją również na stronie internetowej administratora oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu,

3) Pani/Pana dane osobowe, począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, są przetwarzane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu w oparciu o art. 6 oraz będą mogły być przetwarzane na podstawie art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach związanych ze statutową działalnością Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, w tym m.in. sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, dotyczących statutowej działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innych celach, niż wynikających z statutowej działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, związanej m.in. z opracowywaniem miejscowych planów, wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących złożonego wniosku, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych związanych z statutową działalnością Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, wynika z wymogu określonego przepisami prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją braku podania danych osobowych będzie odmowa spełnienia wnioskowanego żądania w zakresie realizowanych w imieniu Gminy Miasta Toruń przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Toruniu, zadań.


metryczka


Wytworzył: Tomasz Łepkowski (25 maja 2018)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (25 maja 2018, 14:18:30)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (16 kwietnia 2024, 07:53:21)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4992