Treść statutu

(tekst jednolity)
 
 
 
STATUT
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ
 
W TORUNIU
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, zwana dalej Pracownią, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Toruń i działa na podstawie:
1)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.);
2)      ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.);
3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 );
4)      uchwały Nr 275/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 lipca 1999 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Miejska Pracownia Urbanistyczna
w Toruniu w jednostkę budżetową o tej samej nazwie;
5)      niniejszego Statutu.
 
§2.1. Nazwa jednostki brzmi „Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu”.
2. Siedzibą Pracowni jest miasto Toruń.
 
 
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania Pracowni
 
§ 3.Przedmiotem działania Pracowni jest wykonywanie prac projektowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i innych prac projektowych
z zakresu gospodarki przestrzennej miasta, a w szczególności:
 
1) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze  miasta;
2) analiza i ocena aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” oraz sporządzanie jego zmian;
3) prowadzenie prac planistycznych z zachowaniem czynności formalno-prawnych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”;
4) sporządzanie i zlecanie na zewnątrz studiów i opracowań specjalistycznych do planów miejscowych sporządzanych przez Pracownię;
5) sporządzanie koncepcji ogólnomiejskich, analiz, studiów związanych ze strategią przestrzennego rozwoju miasta;
6) sporządzanie analiz i koncepcji programowo-przestrzennych dla wybranych obszarów miasta;
7) sporządzanie opinii urbanistycznych i udzielanie informacji w zakresie planowania przestrzennego Prezydentowi Miasta Torunia, jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta Torunia oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
8) wydawanie wyrysów i wypisów z nieobowiązujących planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
9) współpraca merytoryczna z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla przedsięwzięć
o charakterze publicznym poza granicami administracyjnymi miasta, a związanych funkcjonalnie z jego obszarem;
10) formułowanie wniosków i opinii miasta do planów miejscowych oraz innych opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych przez gminy sąsiednie, samorząd województwa i administrację rządową;
11) sporządzanie co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miasta Torunia analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;
12) prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
13) przechowywanie i ewidencja planów, opracowań i innych dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
14) wykonywanie innych zadań wskazanych przez Prezydenta Miasta Torunia związanych
z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miasta.
15) świadczenie odpłatne usług projektowych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
 
Rozdział 3
Struktura organizacyjna Pracowni
 
§4.1. Pracownią kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Torunia.
3. Dyrektor może zatrudnić jednego zastępcę dyrektora po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Torunia.
4. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Pracowni wykonuje Prezydent Miasta Torunia.
5. Dyrektor realizuje zadania Pracowni na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia.
 
§5.1. Dyrektor Pracowni uprawniony jest do wykonywania czynności prawnych
w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia.
2. Dyrektor Pracowni ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
 
§6.1. W skład Pracowni wchodzą:
 
1) zespół generalnego projektanta;
2) zespoły urbanistyczne;
3) zespół branżowy;
4)  obsługa administracyjna i prawna.
2. Zespołem generalnego projektanta kieruje z-ca dyrektora Pracowni; zespołami urbanistycznymi kierują kierownicy zespołów podlegający z-cy dyrektora Pracowni,
a obsługa administracyjna i prawna podlega dyrektorowi Pracowni.
 
§ 7.1. Regulamin organizacyjny Pracowni zatwierdza Prezydent Miasta Torunia na wniosek dyrektora Pracowni.
 
2. Dyrektor Pracowni może tworzyć i likwidować stanowiska pracy w ramach zatwierdzonej struktury organizacyjnej.
 
Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej Pracowni
 
§ 8.1. Mienie Pracowni jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).
2. Pracownia zarządza powierzonym mieniem; zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
 
§ 9.1. Pracownia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.
2. Roczny plan finansowy sporządza dyrektor Pracowni.
 
Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością Pracowni
 
§ 10. Nadzór i ocenę działalności Pracowni i dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Torunia.
 
§ 11. Nadzór nad prowadzoną przez Pracownię gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta Torunia.
 
§ 12.1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, a także należyte wykorzystywanie wyników kontroli oraz audytu odpowiedzialny jest dyrektor Pracowni.
2. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania wykonują także z-ca dyrektora oraz kierownicy zespołów urbanistycznych.
 
 
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
 
§ 13.1. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego statutu mogą nastąpić w drodze Uchwały Rady Miasta Torunia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut nadany uchwałą Nr 275/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 lipca 1999r.
___________________________________________________________________________
1 Niniejszy Statut stanowi załącznik do uchwały nr 1029/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu i uwzględnia zmianę wprowadzoną uchwałą nr 444/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu oraz uchwałą nr 594/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

metryczka


Wytworzył: Iwona Gorzkiewicz (12 kwietnia 2008)
Opublikował: Iwona Gorzkiewicz (12 kwietnia 2008, 15:16:39)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (27 kwietnia 2021, 10:01:02)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11636