Ogłoszenie uchwała nr 804/22

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
4 kwietnia 2023r.
 
 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz.1029 z późn. zm.)

informuję
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul.Grudziądzkiej126B (IIIp. pok. 317) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bumar” dla obszaru ograniczonego ulicami: Grudziądzką, Józefa Wybickiego, Wiązową i Joachima Lelewela w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 19.05.2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (4 kwietnia 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (4 kwietnia 2023, 07:45:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280